مدیر منابع انسانی


مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه
تصمیم گیری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی
نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی و فرآیندها
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی براساس الویت ها و نیازهای سیوان
تامین و نگهداشت نیروی انسانی لازم برای رسیدن به اهداف سیوان
نگهداری منابع انسانی از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد ، نظام ارزشیابی و توانمندسازی نیروی
انسانی
ارائه پیشنهادهای لازم برای اصلاح در ساختار مدیریتی سیوان
برنامه ریزی برای کنترل و نظارت بر واحد تحت سرپرستی
تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
استقرار و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی
ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند
بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سیوان
شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی
همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی
تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
حفظ و تقویت انگیزش کارکنان
مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان
برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی ، تامین و نگهداری منابع انسانی مورد نیاز
نظارت بر صدور احکام پرسنلی کارکنان
پیش بینی و پیگیری نیازهای مربوط به نیروی انسانی
تلاش در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی

کارفرما:

شرکت سیوان

نوع همکاری:

تمام وقت

جنسیت:

خانم

حداقل سابقه کار:

حداقل مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی: